Aplinkos ministerijos iniciatyva buvo parengtas naujas
daugiabučių namų atnaujinimo programos
įgyvendinimo modelis, kuris, visų pirma yra skirtas
energinio efektyvumo didinimui.

Aplinkos ministerijos iniciatyva buvo parengtas naujas
daugiabučių namų atnaujinimo programos
įgyvendinimo modelis, kuris, visų pirma yra skirtas
energinio efektyvumo didinimui.

Apie mus

Mūsų veikla

Pagrindinis Įstaigos veiklos tikslas – skatinti efektyvų energijos vartojimą pastatuose ir prisidėti prie aplinkos teršimo mažinimo. Įstaiga, siekdama pagrindinių tikslų, vykdo šią veiklą:

  • Vilniaus miesto būsto atnaujinimo programos „Atnaujinkime būstą – atnaujinkime miestą“ koordinavimas (2008 m. lapkričio 12 d. Vilniaus miesto tarybos sprendimu Nr.1-708 pavesta VŠĮ „Atnaujinkime miestą“ koordinuoti programos „Atnaujinkime būstą – atnaujinkime miestą“ įgyvendinimą);
  • Vilniaus miesto savivaldybės energetinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos administravimas (2013 m. gegužės 15 d. Vilniaus miesto tarybos sprendimu Nr. 1-1242 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos patvirtinimo ir administratoriaus skyrimo“ VšĮ „Atnaujinkime miestą“ paskirta Programos įgyvendinimo administratoriumi);
  • konsultacinė, šviečiamoji veikla;
  • informacijos sklaida ir marketingas;
  • rinkos tyrimai ir viešosios nuomonės

Įgyvendinant daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektus pagal Vilniaus miesto savivaldybės aukščiau minėtas programas, atitinkančias Lietuvos respublikos vyriausybės patvirtintos Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos nuostatas, aktyviai dirbama, siekiant atnaujinti  daugiausiai energijos suvartojančius daugiabučius Vilniaus mieste.

Didelę dalį Įstaigos veiklos sudaro pasirengimo etapo  daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų įgyvendinimui darbai:  konsultavimas daugiabučių modernizavimo, finansavimo, paramos gavimo ir kt. klausimais, įvadiniai, konsultaciniai  susirinkimai daugiabučiams namams modernizuoti,  pastato energinio naudingumo sertifikatų  bei Investicinių planų parengimo organizavimas, nusprendusiems atnaujinti (modernizuoti) daugiabučius, susirinkimų investicinių planų aptarimui organizavimas, dalyvavimas juos aptariant bei atsakant į klausimus, Investicijų planų koregavimas, atsižvelgiant į daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų (toliau savininkai) pasirinktas priemones, koreguotų Investicijų planų derinimas su Būsto energijos taupymo agentūra (toliau BETA),  savininkų susirinkimų organizavimas BETA suderintų Investicijų planų tvirtinimui.

Įstaiga koordinuoja Vilniaus DNSB asociacijos vykdomą daugiabučių namų savininkų bendrijų kūrimosi ir veiklos efektyvumo skatinimo procesą, kas yra aktualu  ir sėkmingam daugiabučių namų atnaujinimo programų įgyvendinimui. Bendrijų kūrimosi ir veiklos efektyvumo skatinimas yra   vienas iš Vilniaus savivaldybės Būsto atnaujinimo programos “Atnaujinkime būstą – atnaujinkime  miestą” uždavinių.

Po pasirengimo būsto atnaujinimo projektų įgyvendinimui darbų užbaigimo, vykdomas projektų įgyvendinimo administravimas. Įstaiga administruoja bei koordinuoja daugiabučių namų, kurių butų ir kitų patalpų savininkai su Įstaiga pasirašė pavedimo sutartis projekto parengimo ir įgyvendinimo administravimo ir finansavimo organizavimui.

Įstaiga atlieka pavedimo sutartyse deleguotas užduotis, t.y. organizuoja daugiabučių atnaujinimo (modernizavimo) projektų finansavimą, rengia dokumentus kredito sutarčių pasirašymui, pasirašo kreditavimo sutartis būtų ir kitų patalpų savininkų vardu savininkų naudai,  viešojo pirkimo būdu perka projektavimo, rangos darbų, rangos darbų techninės priežiūros  paslaugas, teikia prašymus valstybės paramai gauti, koordinuoja vykdomus rangos darbus, teikia prašymus finansuotojui dėl rangos darbų apmokėjimo kredito lėšomis, užbaigus rangos darbus  vykdys lėšų surinkimą kredito gražinimui, administruos įsiskolinimus  bei vykdo kitas, susijusias su projektų administravimu/koordinavimu veiklas.

Įstaigos veiklos apima visus projekto ciklo etapus: nuo pasirengimo iki įgyvendinimo.

Vykdant Vilniaus miesto savivaldybės energetinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programą, kartu su Vilniaus miesto savivaldybe buvo suformuoti daugiabučių namų sąrašai, kurie nuolat papildomi, įtraukiant daugiau daugiabučių,  planuojančių sumažinti jų šilumos energijos suvartojimą, didinant jų energinį efektyvumą.

Daugiaaukštės gyvenamosios statybos mikrorajonuose esantys gyvenamieji namai ir jų aplinka neatitinka šiuolaikinio miesto reikalavimų ir gyventojų poreikių. Atnaujinta, estetiška gyvenamoji aplinka, ekologiški, jaukūs, energiją taupantys ir saugūs daugiabučiai gyvenamieji namai yra ne tik patogesni gyventi, bet ir vertingesni nekilnojamojo turto rinkoje. Tai sustiprina šeimų finansinį stabilumą, padidina rajono prestižą bei ugdo jo bendruomenę.

Programos „Atnaujinkime būstą – atnaujinkime miestą“  bei Vilniaus miesto savivaldybės energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos tikslas  – atnaujinti ir modernizuoti Vilniaus miesto neefektyviai energiją vartojančius daugiabučius namus, siekiant atkurti/ pagerinti daugiabučių namų technines ir energines savybes, kurios atitiktų esminių statinio reikalavimų visumą, sumažinti šiluminės energijos sąnaudas ir racionaliai naudoti energijos išteklius, sumažinti gyventojų šildymo išlaidas bei pagerinti aplinkos ir gyvenimo kokybę.

Pagrindinis uždavinys – organizuoti daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų parengimą ir administruoti, koordinuoti jų įgyvendinimą.

Įgyvendinat šias programas kartu siekiama paskatinti daugiabučių namų savininkų bendrijų kūrimąsi, ugdyti funkcionuojančių bendrijų veiklos efektyvumą.

Įstaigos strateginiai tikslai yra siejami su  Vilniaus miesto savivaldybės programų tikslų įgyvendinimu bei su įstaigos misija, vertybėmis. Įstaigos artimiausių keleto metų pagrindinis strateginis tikslas –  profesionalus, efektyvus ir kokybiškas  daugiabučių namų atnaujinimo projektų administravimas.

Įstaiga, įgyvendindama pagrindinius strateginius tikslus, siekia užtikrinti Įstaigos administruojamų daugiabučių namų atnaujinimo projektų bei energinio efektyvumo didinimo programų tinkamą valdymą bei įgyvendinimą. Skatinant efektyvias energijos taupymo idėjas ir naujų technologijų plėtrą bei aplinkos taršos mažinimą, Įstaiga tokiu būdu siekia prisidėti prie pažangaus, energetiškai efektyvaus Vilniaus miesto, kuriame gera gyventi, kūrimo…

2014 © VšĮ "Atnaujinkime miestą"". Visos teisės saugomos. Panerių g. 20, Vilnius, tel. (8 5) 250 3408, el.paštas: info@amiestas.ltE-solution: Reladus